Informacje urzędowe

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kompletne wnioski przyjmowane są na parterze w wyznaczonym miejscu za drzwiami Urzędu Gminy w Bolesławiu

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.,
  • załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczący pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie innej niż de minimis
  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2019r.
  • w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia wraz z numerami działek.
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2019 r.)
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł

W związku z wprowadzonym przez Wójta Gminy Bolesław zarządzeniem nr 85/2020 z dnia 31 lipca 2020 w sprawie wprowadzenia czasowych zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy w Bolesławiu, informujemy iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z załączonymi fakturami należy składać w kopertach do wyznaczonego miejsca za drzwiami Urzędu. Komplet dokumentów do pobrania dostępny jest na stronie internetowej http://boleslaw.com.pl/ w zakładce „Załatw sprawę” lub na parterze za drzwiami Urzędu. Więcej informacji pod nr tel: 14 641 50 18 wew. 23 Podatki