Start

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”

logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”
działająca na terenie gmin:
Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.2.1Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin naboru wniosków:

16.04.2021 r. – 29.04.2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”,ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 18:00, wtorek -piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Refundacja.

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, przystosowanej do obsługi co najmniej 200 osób rocznie.

Warunki udzielenia wsparcia:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, Przedsięwzięcie 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:

Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru nr 1/2021 wynosi ogółem 159730,08 euro, co odpowiada kwocie 638 920,32 złotych (przy kursie indykatywnym 1€ = 4,0000zł.)

Informacja o miejscu udostępnienia LSR:

Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, umowy o przyznaniu pomocy, dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” www.perlyponidzia.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania -ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura oraz pod numerem tel. 41/ 35 29077.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi Regulamin naboru nr 1/2021wraz z załącznikami.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Regulamin naboru - pobierz