Informacje urzędowe

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Opublikowano: środa 20-01-21 | 12:49
Rafał Smolicha
Wójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 1 lutego 2021r. do 1 marca 2021r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kompletne wnioski przyjmowane są na parterze w wyznaczonym miejscu za drzwiami Urzędu Gminy w Bolesławiu

Wymagane dokumenty:
•    wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
•    faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
•    załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczący pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie innej niż de minimis
•    w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2020r.
•    w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia wraz z numerami działek.
•    zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:  (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2020 r.)
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2021 roku – 100 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2021 roku – 1,00 zł

https://bip.malopolska.pl/ugboleslaw1,a,322742,zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej.html