Informacje urzędowe

Baza Inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

Z powodu niewielkiego odzewu mieszkańców naszej gminy, ponownie przypominamy o obowiązku złożenia  informacji dotyczącej sposobu ogrzewania zamieszkiwanego budynku. Informacja ta jest przekazywana w formie ankiety, która posłuży do zbudowania bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce. Pozwoli to na programowanie właściwych działań w przedmiotowym zakresie i ich realizację w przyszłości, tak by odpowiadały potrzebom mieszkańców.
Poniżej została załączona wersja elektroniczna ankiety (do wydrukowania). Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście,  lub poprzez sołtysa do Urzędu Gminy w Bolesławiu, pokój nr 3

Ankieta

Wójt Gminy Bolesław został zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie Gminy Bolesław na podstawie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Inwentaryzacja zostanie zrealizowana zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/45/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r. (zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/612/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r.) oraz na podstawie art. 96a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. zm.).

Zadanie jest zrealizowane w ramach projektu LIFE pn. Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region Małopolska in a healthy atmosphere LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.