PSZOK

PSZOK

Fundusze banner ue

PSZOK miniaturaOd 1 czerwca 2021 roku funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pawłowie. Pawłów 48, 33-220 Bolesław. Telefon 697155552
Od 1 stycznia 2022 r punkt jest czynny w każdy czwartek i piątek w godzinach od 12:00 do 18:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

W celu przekazania odpadów do PSZOK należy złożyć oświadczenie załącznik nr 1  w przypadku osobistego dostarczenia odpadów, załącznik nr 2 składamy w przypadku dostarczenia odpadu przez inną osobę lub przedsiębiorcę dostarczającego odpad w imieniu właściciela/ dysponenta nieruchomości.

W PSZOK przyjmowane bedą następujące odpady:

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Uwagi1.Papier i tektura oraz opakowania

z papieru i tektury

20 01 01 – Papier i tektura

15 01 01 – Opakowania z papieru i tekturyWyselekcjonowane przyjmowane

w workach bądź luzem2.Tworzywa sztuczne oraz opakowania

z tworzyw sztucznych20 01 39 - Tworzywa sztuczne

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznychWyselekcjonowane przyjmowane

w workach bądź luzem3.

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

Wyselekcjonowane przyjmowane

w workach bądź luzem4.

Szkło oraz opakowania ze szkła20 01 02 - Szkło

15 01 07 – Opakowania ze szkła

Wyselekcjonowane przyjmowane

w workach bądź luzem5.

Zużyte opony

16 01 03 – Zużyte opony

Opony z samochodów o DMC do 3,5t – luzem

( w ilości maksymalnej 8 szt. na rok z gospodarstwa domowego)

6.

Zużyte tonery drukarek domowych20 01 36 - zużyty sprzęt elektrycznego i elektronicznego ( w tym tonery)

20 01 27 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

- 20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

Wyselekcjonowane przyjmowane

w workach, opakowaniach bądź

luzem7.Odpady betonu oraz gruz betonowy,

gruz ceglany, innych materiałów

ceramicznych i elementów

wyposażenia oraz zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów17 01 02 - Gruz ceglany17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia17 01 07 – Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego

17 02 02 - Szkło (to odpady szkła płaskiego np. z okien, drzwi,

elementów elewacyjnych)– 17 02 01 Drewno;

- 17 02 03 – Tworzywa sztuczne;Pochodzące z drobnych remontów

nieruchomości zamieszkałych

objętych systemem gospodarowania

odpadami, w ilości maksymalnej 0,5 m3 na rok od gospodarstwa domowego8.

Frakcja poniżej 10mm w tym popioły

ex 20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

W workach lub opakowaniach9.

Odzież i tekstylia20 01 10 – Odzież z włókien naturalnych;

20 01 11 - TekstyliaWyselekcjonowane przyjmowane

w workach bądź luzem10.Chemikalia i oleje20 01 13 – Rozpuszczalniki

20 01 14 – Kwasy

20 01 15 - Alkalia

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne20 01 26 -   Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 – Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 80 – Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19.

Odpady płynne lub wymagające

opakowań przyjmowane są wyłącznie w szczelnych, niecieknących

pojemnikach, zawierających

informację o rodzaju odpaduOdpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych

11.

Świetlówki i lampy fluorescencyjne

- 20 01 21* – Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;Wyselekcjonowane przyjmowane w workach bądź luzem, wyłącznie w całości, nie rozbite12.

Przeterminowane lekarstwa20 01 31* – Leki cytotoksyczne (wykorzystywanymi w chemioterapii – metodzie systemowego leczenia nowotworów złośliwych)

20 01 32– Leki inne niż wymienione w 20 01 31.

Wyselekcjonowane przyjmowane

w workach bądź luzem13.

Baterie i akumulatory- 20 01 33* – Baterie i akumulatoryWyselekcjonowane przyjmowane

w workach bądź luzem14.Zużyte urządzenia elektryczne

i elektroniczne20 01 23 – Urządzenia zawierające freony (np. lodówki, zamrażarki itp..)

20 01 35 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki ( w tym telewizory i monitory kineskopowe)

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (w tym zestawy komputerowe, drukarki, monitory   i telewizory płaskie, myszki, klawiatury)

Przyjmowane luzem15.

Odpady ulegające biodegradacji (np. odpady zielone)

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacjiWyselekcjonowane przyjmowane

w workach bądź luzem

16.

Odpady wielkogabarytowe

(Meble i inne odpady wielkogabarytowe)20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

Opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów
Pracownik PSZOK odmawia przyjęcia odpadu w przypadku:
- niepodania przez dostarczającego odpad miejsca pochodzenia, jeżeli stwierdzi, że odpad, może pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji oraz z nieruchomości położonych na terenie innej gminy,
- niezidentyfikowania odpadu, niewiadomego pochodzenia o niewiadomym składzie,
- odpad budowlany i rozbiórkowy, zawierający azbest i inne odpady niebezpieczne,
- opon z pojazdów ciężarowych, rolniczych, sprzętu budowlanego, urządzeń przemysłowych i innych części samochodowych (szyb, zderzaków samochodowych itp.).
Załączniki do pobrania (wersja od 01.01.2022 r):