Informacje urzędowe

Konsultacje Społeczne - zezwolenia alkoholowe

Opublikowano: poniedziałek 19-07-21 | 12:29
Rafał Nowak
INFORMACJA

495px POL gmina Bolesław powiat dąbrowski COA.svgRada Gminy Bolesław wystąpiła w dniu 14.07.2021 r. z wnioskiem do poszczególnych Sołectw Gminy Bolesław o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Bolesław.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119) Rada Gminy upoważniona jest do ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Limit zezwoleń obejmuje także zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa.
Przed podjęciem uchwał w sprawie wskazanej powyżej, Rada Gminy Bolesław zobligowana jest do zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy.

Projekt uchwały przekazany przez Radę Gminy zakłada następującą liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) Do spożycia w miejscu sprzedaży:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 2 zezwolenia;

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 2 zezwolenia;

c) powyżej 18% zawartości alkoholu - 2 zezwolenia.

2) Do spożycia poza miejscem sprzedaży oddzielnie na następujące ich rodzaje:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 9 zezwoleń;

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) -7 zezwoleń;

c) powyżej 18% zawartości alkoholu -8 zezwoleń.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), opinia Sołectwa powinna zostać wydana w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu. Niewydanie opinii w terminie uważa się za przyjęcie projektu w przedłożonym brzmieniu.
Opinie i uwagi do przedmiotowego projektu uchwały można zgłaszać u sołtysów w terminie 5 dni od dnia doręczenia projektu tj. do dnia 26.07.2021 r. (w przypadku zgłoszenia uwag zaistnieje konieczność zwołana Zebrania Wiejskiego w terminie przed upływem 14 dni od dnia doręczenia projektu).

Projekt uchwały dostępny jest u sołtysów oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław.
  Przewodniczący
Rady Gminy Bolesław
  /-/ Roman Kowal