Informacje bieżące

Zwrot podatku akcyzowego

Zdjecie akcyzaWójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 1 lutego 2024r. do 29 lutego 2024r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kompletne wnioski przyjmowane będą w pok. 2 Urzędu Gminy w Bolesławiu.

Wymagane dokumenty:

•    NOWY wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/106
•    faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
•    w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia wraz z numerami działek.
•    zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
•    załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczący pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie innej niż de minimis
•    w przypadku hodowców bydła, kóz, owiec, koni dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2023r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 
oraz
5,84 zł * średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2023 roku – 110 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2023 roku – 1,46 zł


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 106)” https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/106
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz. U. poz. 2674)https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2674
Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 poz. 1815) https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1815
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948) https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1948