CZYSTE POWIETRZE

Absolutorium dla Wójta Gminy

W dniu 21 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy w Bolesławiu odbyło się posiedzenie Rady Gminy. Głównym punktem posiedzenia było udzielenie Wójtowi Gminy Bolesław Panu Kazimierzowi Olearyczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. Uchwała została podjęta większością głosów przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Radni wręczyli Panu Wójtowi kwiaty i złożyli gratulacje.
Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za docenienie jego pracy oraz skierował podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do wykonania budżetu.

Galeria

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,  

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu.

W związku z powyższym w zakładce pn. "Klauzula informacyjna RODO", znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy w Bolesławiu (Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.


Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Boleslawiu

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Boleslawiu („Urząd”) z siedzibą w Bolesławiu, 33-220 Bolesław 68.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@boleslaw.com.pl

Informujemy, że Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Bolesław, jej organach i Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,
  • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Bolesław, jej organy i Urząd, a wynika­jących z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
  • świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Urzędem, w tym profilowania pod kątem badania zdolności finansowej, analizy ryzyka, itp. (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • realizacji umowy zawartej z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę Bolesław, jej organy i Urząd lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),, w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej Urzędu, w tym utrzymania infrastruk­tury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego, itp.
W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powy­żej dane te mogą być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonują­cych w imieniu i na rzecz Urzędu pośrednictwo w czynnościach Urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami Urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Urzędu.

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobo­wych ma Pani/ Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO)m a także do prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO), tj. do otrzymania od Administratora tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane również przesłać innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez Urząd Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Urzędu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. Urząd przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą Urzędowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować się z Urzędem pisząc na adres: boleslaw_t@zgwrp.org.pl lub z powołanym przez niego inspektorem ochrony danych poczty elektronicznej pisząc na adres: iod@boleslaw.com.pl

Informuję ponadto, że przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd przez okres realizacji celów w zakresie, których Urząd ten dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń lub obrony przedni nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Stowarzyszenia z Gminy Bolesław pozyskały środki finansowe

perly ponidzia

Organizacje pozarządowe z Gminy Bolesław podpisały w dniu 9 marca w Skalbmierzu umowy na realizację trzech projektów grantowych. Będą one realizowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

>> Czytaj więcej: Stowarzyszenia z Gminy Bolesław...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA na „Dostawę doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych..."

  Nagłówek MPW                                                                                                                                               

   Bolesław, dn. 06.11.2017 r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na „Dostawę doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej na potrzeby uczniów szkoły podstawowej z terenu gmin Bolesław”prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności, ze względu na szacunkową wartość zamówienia przekraczającą 50.000,00 PLN netto, zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.5.2. Zasada konkurencyjności, na podstawie norm zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., zwanych dalej „Wytycznymi” oraz aktualnego na dzień wszczęcia procedury Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Podręcznikiem”, w ramach projektu pn. „Małopolska Planeta Wiedzy” (nr projektu: RPMP.10.01.03-12-0360/16), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

>> Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA na...

List prezesa krus w sprawie ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Wzor Krus.JPG 6ee1e5cfPrezes KRUS informuje, że każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

List prezesa KRUS w sprawie ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków - pobierz pdf