Rolnictwo

Rolnictwo

Gmina ma zdecydowanie rolniczy charakter czemu sprzyjają bardzo dobre warunki naturalne, mniejsze niż przeciętne w Małopolsce rozdrobnienie gospodarstw, ich dobre uzbrojenie techniczne i specjalizacja. Dla Gminy Bolesław charakterystyczny jest niezwykle wysoki udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej, a wśród użytków rolnych – bardzo wysoki udział gruntów ornych. W ogólnej powierzchni użytki rolne zajmują 84 procent. Struktura produkcji rolniczej nie odbiega znacząco od tej, jaką spotykamy w przeciętnej gminie, ale niewątpliwie jest bardziej korzystna gdyż wskazuje na próby wykorzystania dobrych warunków naturalnych dla uprawy roślin intensywnych, a także waloryzacje zasobów paszowych.